Họ và tên:

               Dùng thanh trượt để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm