Họ và tên:

               Dùng thanh trượt để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm (ký tự có dấu có thể úy hoặc uý)